BOZP

Na základě odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnost MARKoS CZ, s.r.o. poskytuje komplexní služby BOZP. Forma spolupráce s klienty je realizována v zásadě dvěma způsoby. První forma spolupráce je smluvní vztah o zajišťování komplexní a dlouhodobé administrace veškeré problematiky a administrativy BOZP. Druhá forma spolupráce je krátkodobá, například ve formě zajišťování pouze některých z povinností zaměstnavatelů. Mezi tyto povinnosti patří mimo jiné pravidelná školení managementu společnosti, pravidelná školení zaměstnanců, vypracování interních provozně-bezpečnostních předpisů pro určité a specifické oblasti činností atd. Veškeré zajišťované služby z oblasti BOZP jsou poskytovány odborně způsobilými osobami a předávané informace jsou aktualizovány podle stávající platné legislativy.

Mezi nejžádanější formy spolupráce patří školení managementu i zaměstnanců formou e-learningu. Při tomto způsobu provádění školení je maximálním způsobem  zajištěna efektivita činností a minimalizovány nároky na logistiku smluvních partnerů, neboť není stanoven pevný termín konání školení a nedochází tak k situacím, kdy je podnikatelský subjekt na celý den (případně jiný časový úsek) pracovně téměř "paralyzován", protože se všichni zaměstnanci školí. Také je téměř nepodstatné, zda jsou školené osoby přímo na pracovišti, nebo vykonávají činnost pro zaměstnavatele na detašovaných pracovištích, příp. z domova. Je jen otázkou smluvních požadavků, v jakém rozsahu a s jakými specifickými oblastmi se budou školení zaměstnanci seznamovat a v závěru také přezkušovat.

 

 

Sekce na webu