Konkrétní úkoly

Jednou z oblastí, která je v mnohých případech využívána jako dodavatelská aktivita, je provádění pravidelných školení managementu i zaměstnanců. Zákoník práce, mimo jiné v § 103, odstavci 2, stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům v přesně vyjmenovaných případech školení.

Jednou z forem prováděných školení jsou prezenční školení, kdy OZO BOZP, případně technik BOZP proškolí management i zaměstance zaměstnavatele na jejich pracovišti. Výhodou tohoto řešení je úzký kontakt školitele a školených osob, blízkost pracovního prostředí a možnost provedení praktických nácviků správného jednání v konkrétních případech.

Nezbytným předpokladem pro realizaci takovéhoto typu školení je zajištění vhodných školicích prostor a dále přístup OZO BOZP k podkladům dokumentace BOZP zadavatele školení.

Při realizovaných školeních jsou používány vlastní prezentace a výukové materiály, ale i komerčně zajišťované videoprojekty a publikace. Naši lektoři disponují vlastní didaktickou technikou, ale stejně tak mohou používat i audio a video vybavení v konferenčních místnostech zadavatele školení.

Administrativní činnost jednotlivých subjektů je veskrze stejná a jsou při ní i téměř stejná rizika. Nicméně konkrétní výrobní provozy mají svá specifická rizika, měly by mít zpracovánu analýzu rizik a v závislosti na těchto analýzách je lektor schopen použít speciálně upravenou nebo i přímo jednorázově vytvořenou výukovou prezentaci tak, aby školení pro zaměstnance bylo skutečným přínosem v rámci plnění jeho pracovních povninností ve smyslu bezpečnosti práce.

Cena takto realizovaného školení je stanovena podle počtu školených pracovníků a dále v závisloti na specifikách provozu zaměstnavatele. V některých případech výslednou cenu školení ovlivňuje také vzdálenost mezi jednotlivými středisky zaměstnavatele, na kterých probíhají školení. 

 

 

Sekce na webu